Detta är viktigast för svenska it-ledare 2023

Microsoftteams Image (11)

2023 är cybersäkerhet, juridik och en allt snabbare omställningstakt fokus för svenska it-ledare. Här spelar kompetensutveckling en viktig roll. Samtidigt kommer ChatGPT och andra AI-lösningar vara de tekniska innovationer som får störst betydelse under året. Det spår svenska verksamheter som Voister har pratat med. 

Petra Ålund, Head of Group Technology på SEB. 

Petra Ålund

Petra Ålund, Head of Group Technology på SEB.

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2023 jämfört med 2022?

Digitalisering och verksamhetsutveckling går hand i hand hos oss. På SEB inledde vi förra året ett gediget arbete mot 2030 och detta kommer vi att fortsätta sträva mot även under 2023.

Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2023 och vad krävs för att klara den?

Under 2022 bidrog den geopolitiska situationen till en förhöjd nivå av cyberhot mot samhällskritiska funktioner, vilket vi tror kommer att kvarstå under 2023. Samtidigt påverkas vi som storbank ständigt av nya regelverk. Bland annat kommer EU:s nya regelverk DORA innebära högre krav på hanteringen av cybersäkerhet, tredjepartsleverantörer och incidentrapporter.

Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2023?Under 2023 tror jag att användandet av AI/ML kommer få ännu större genomslagskraft inom områden såsom hållbarhet, cybersäkerhet, finansiell rådgivning i mobila kanaler och motverkande av finansiell brottslighet.

Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?

För att accelerera utveckling är det viktigt att personalen har bred kompetens i hur både verksamheten och it fungerar. Vi behöver lära av varandra och dela kunskap för att bättre kunna förstå och skapa nya produkter som gör skillnad för våra kunder. Samtidigt måste vi ligga i framkant och förstå hur teknik kan vara en möjliggörare.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?

Var en närvarande chef och älska era avvikelser, ställ öppna och inkluderande frågor som gör att man vågar prata öppet om vad som inte gick så bra och tillsammans kan förbättra.

Johan Holmström, IT Operations Manager, Nilson Group.

Microsoftteams Image (7)

Johan Holmström, IT Operations Manager, Nilson Group.

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2023 jämfört med 2022?

Det blir i första hand att hjälpa våra butiker ännu mer så att de alltid har rätt information vid rätt tidpunkt ute på golvet tillsammans med våra kunder. Det ska vara enkelt, kul och inspirerande att handla skor i våra butiker, och har vår duktiga butikspersonal de rätta digitala verktygen kommer vi att lyckas med detta. Ett annat fokus är e-handeln. Att hänga med i svängarna och trenderna där är alltid ett fokusområde.

Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2023 och vad krävs för att klara den?

Det går fort i det ständigt föränderliga digitala landskapet. Samtidigt som man vill förenkla så mycket som möjligt för kund och medarbetare vill man inte tumma på säkerheten. Det gäller att ständigt ha på sig säkerhetshatten, och tänka igenom vad vissa förändringar får för konsekvenser ur ett säkerhetsperspektiv.

Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2023?

AI känner jag är väldigt hett. Titta bara på surret kring ChatGPT. Men jag tror också att användningen av RPA fortsatt kommer att öka. Vi följer utvecklingen kring båda med stort intresse.

Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?

Jag brinner för hållbar it och tycker att det är en fråga som alla bör ha på sitt bord och fundera lite extra kring, och inte tappa bort. Det kanske inte kommer skynda på utvecklingen, men däremot kommer utvecklingen framöver att behöva ske på ett hållbart sätt.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?

För mig som jobbar i retail-branschen sker det mycket just kring hur framtidens butiker kommer att se ut eftersom att kundbeteendet har förändrats. Generation Z förutsätter att viss teknik finns på plats, och vad kommer inte kommande generation efter det (Alpha) då att förutsätta? Så att vara up-to-date kring trender och kundbeteenden är väldigt viktigt. Ofta kommer it in i efterhand och då är det bra att vara uppdaterad och redan innan ha tänkt igenom olika scenarion så att man kan ligga steget före.

Maria Vikingsson, Avdelningschef data och analys, Västra Götalandsregionen. 

Microsoftteams Image (8)

Maria Vikingsson, Avdelningschef data och analys, Västra Götalandsregionen.

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2023 jämfört med 2022?

Införande av det nya vårdinformationssystemet Millennium, AI, agil transformation, minskad administration och kompetensförsörjning.Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2023 och vad krävs för att klara den?Den största utmaningen blir att balansera införanden av ny teknik och nya arbetssätt med ekonomi och kompetensförsörjning. För att klara utmaningen krävs en bra planering och framförhållning.Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2023?AI, ChatGPT och förväntningar på och utveckling av liknande teknik inom andra områden.Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?De juridiska frågorna kring användning av data och information.Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?Regelbunden omvärldsspaning och att våga prova och utvärdera nya arbetssätt och tekniker.

Anna Stewart, IT Infrastructure and Operations Manager, Bakels Sweden.

Microsoftteams Image (6)

Anna Stewart, IT Infrastructure and Operations Manager, Bakels Sweden.

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2023 jämfört med 2022?

Att vår organisation behöver ta ytterligare ett steg i förändringen kring digitalisering och tänka system först, och därefter komma upp med ett arbetssätt.Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2023 och vad krävs för att klara den?

Att få alla på samma bana och förstå konsekvenserna i alla led om vi inte för in rätt data i steg 1. Det som krävs för att klara den är att vi behöver omstrukturera till viss del så att rätt uppgifter hamnar på rätt funktion/roll gällande våra it-system. Också att de som har roller som exempelvis key user eller superuser får prioriterad tid att jobba med utveckling av systemet kring införande av nya funktioner samt utbildning.Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2023?

För oss kommer vi ta ytterligare ett steg i vår infrastruktur och införa en ny printerlösning med pullprint som grund, inte för att det är något nytt men för oss är det en stor förändring. Ser man i ett vidare spektrum tror jag att allt kring molnlösningar kommer utvecklas ett steg till. Det kommer öka tillgängligheten men kräver också en annan säkerhet på det. Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?

Generellt har det sedan pandemin varit svårt att få tag i olika typer av hårdvara på grund av komponentbrist. Och jag tror att man behöver lösa möjligheten att få fram komponenter på andra håll snabbt utan att förlora kvalitet. Detta för att hålla nere priserna också.Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?

Se helheten och tänk utanför boxen. Lyssna på vad verksamheten vill och kom med genomtänkta förslag till lösningar som stöttar, effektiviserar, är kostnadseffektiva samt i högsta möjliga mån är miljövänliga.

Niklas Hörling, Digitaliseringschef, Kalmar kommun.

Microsoftteams Image (4)

Niklas Hörling, Digitaliseringschef, Kalmar kommun.

Vilka blir de största prioriteringsskillnaderna inom digitalisering och verksamhetsutveckling för din organisation 2023 jämfört med 2022?

Under 2022 har majoriteten av utvecklingsprojekteten varit lågt hängande frukter med liten/medelstor effekt och enklare omställning. Kommande år måste vi skapa förutsättningar och metoder som gör att vi vågar och kan ta tag i större omställningsinitiativ. Vi ser tydliga gemensamma behov, på alla nivåer, av att hitta nya arbetssätt och samverkan som bryter det traditionella stuprörstänkandet och invanda mönster. Framgångsfaktorer för att lyckas är att göra våra ledare trygga kopplat till att leda i förändring samt samverkan över verksamhets-, förvaltnings- och bolagsgränser. Då kan vi skapa nytta och skillnad på riktigt.Vilken utmaning tror du blir störst i din roll 2023 och vad krävs för att klara den?

Hitta rätt prioritering och hålla hög omställningstakt samtidigt som behoven ökar och flera juridiska utmaningar krånglar till det. För att hitta rätt prioriteringar kommer vi att jobba ännu mer med nyttoeffekter och koncernövergripande portföljstyrning. Omställningstakten vill vi bland annat öka genom kompetensutveckling så att förmågan att förstå, använda och tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering finns långt ut i organisationen.

Vilken teknisk/digital innovation tror du kommer få utökad betydelse under 2023?

Rent generellt i världen tror jag att det är ChatGPT men hos oss kommer det att vara koncernövergripande datalager med tillhörande visualisering.

Vilken it-fråga tycker du är mest aktuell att lösa för att utvecklingen ska kunna gå fortare?

Hitta rätt balans mellan teknisk innovation och säkerhet.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?

Gå inte för snabbt på lösningen! Förändringsarbetet måste ske genom medarbetarna i organisationen. Förmågan att ta tillvara på ny teknik och nya lösningar behöver finnas verksamhetsnära så att processer kan utvecklas och anpassas till nya, mer digitala arbetssätt. Därför tror jag inte på att trycka ut centrala projekt. Vi har idag lokala digitaliseringsledare som verksamhetsutvecklar och genom en samverkansmodell krokar arm med en central it-organisation för tekniskt stöd.

16 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson, Therese Bengtnerdigit, cioFoto Fredrik Kron, Voister, SEB

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng