Vattenfall: Så kan energieffektiva datacenter sänka dina elkostnader

Vattenfall Datacenter

Foto: Vattenfall, Adobestock

Hur kan Vattenfall underlätta i rådande energikris? Hur ser intresset ut för energieffektiva lösningar, och vad är egentligen den vanligaste missuppfattningen när det gäller datacenter? Voister har pratat med Peter Hellberg, Market Manager Data Centers på Vattenfall.

Vattenfall kan bidra på olika sätt, exempelvis genom att ta vara på överskottsvärme från ett datacenter via värmeåtervinning. Vi har också solcellslösningar som både kan ge ett tillskott av el till den egna verksamheten samt en ekonomisk kompensation för såld el.

Vi har även energilager, som kan laddas av solceller där den lagrade elen kan användas till andra delar av ens datacenter, säger Peter Hellberg. 

Som förmodligen ingen har missat rusar energikostnaderna i Sverige, vilket såklart även spiller över i ökade kostnader för datacenter. Enligt Peter Hellberg har Vattenfall en viktig roll att spela här, där man bland annat kan hjälpa verksamheter att utnyttja olika typer av stödtjänster.

Ett datacenter har ofta någon typ av backup-lösning som en stor del av tiden står outnyttjad. Den kapaciteten kan verksamheter sälja tillbaka för en ekonomisk kompensation, samtidigt som det avlastar elnätet.

För att se var i verksamheten det förbrukas mycket el kan vi även se över förbrukningsmönster och mäta elkvalitet. På så sätt kan vi sätta in motåtgärder eller på andra sätt minska elanvändandet.

Allt fler tänker ekonomiskt och på samhället

Och intresset för energieffektiva lösningar växer.

Vi ser att allt fler aktörer på olika sätt vill se över sin verksamhet, både ur ett ekonomiskt perspektiv samt ur ett samhällsperspektiv, där man på något sätt kan vara med och ge tillbaka till samhället. Ett exempel är att det blir allt vanligare att återvinna överskottsvärme och föra tillbaka det till fjärrvärmenätet eller direkt värma upp intilliggande fastigheter eller växthus.

För att åstadkomma riktigt stora förändringar krävs dock att hela samhället tar ansvar, menar Peter Hellberg.

Alla aktörer som använder el i någon form behöver se över vad man kan bidra med.

Samhället i stort måste ta ett mycket större ansvar och se över hur man kan bidra till att minska energianvändandet. Alla aktörer som använder el i någon form behöver se över vad man kan bidra med. Incitamenten till detta är både att få kontroll på kostnaderna och att avlasta det tungt belastade elnätet.

Vanligt med missuppfattningar

Vattenfall är sedan en tid tillbaka engagerade i branschföreningen Svensk Datacenter Industri (SDIA). Det är man för att få en djupare inblick i branschens utmaningar, samt att tillsammans med datacenteraktörerna fortsätta ta fram energismarta lösningar till framtidens datacenter. Och fler samarbeten och samtal behövs, för kunskapen på området är på sina håll relativt låg ute i samhället, vilket gör missuppfattningar vanligt förekommande.

Den allmänna opinionen måste förstå att datacenter är en del av samhället som alla behöver om vi vill leva vidare på samma sätt som vi gör nu.

Den allra vanligaste missuppfattningen är dock att ”datacenter inte skapar några jobb”, menar Peter Hellberg.

Vid byggandet av ett datacenter krävs en massiv insats av olika personalkategorier, exempelvis personer som designar datacentret, el- och beräkningsingenjörer, byggpersonal, elektriker, betongarbetare, folk med högspänningskunskap, reservkraftsleverantörer samt kyl- och ventilationsinstallatörer.

Listan kan göras lång, men sedan skall datacentret även hanteras av personal på plats som sköter den dagliga driften i serverhallarna, elanläggningarna skall tas om hand, byggnaderna skall underhållas, reservkraften skall testköras, nya och befintliga kunder skall sökas och tas om hand. Så att datacenterindustrin inte skapar jobb stämmer dåligt med verkligheten.

4 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng